ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                                Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία      Οικονομικά      Σχολικές Δραστηριότητες

 

Νομοθεσία


Εκδρομές-επισκέψεις

 

    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
(στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων, αθλητικών και επιστημονικού περιεχομένου εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων κλπ.)
Y.A. Φ.14/89494/ΓΔ4/09-07-2020 (ΦΕΚ 2888/Β΄/2020)
ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (μικρότερης των 2 διδακτικών ωρών)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΠΕ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας Y.A. Φ.14/89494/ΓΔ4/09-07-2020 (ΦΕΚ 2888/Β΄/2020)
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης
Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεί-
ου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέ-
ων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξι-
οτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων
και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών
Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχο-
λικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την απο-
φυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά
τη λειτουργία τους.
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780/τ.Β΄/2020)
Διδακτικές επισκέψεις και οργάνωση της πολιτιστικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Υ.Α. Φ12/752/Γ1/866/19-8-1998 (ΦΕΚ 954/Β΄/1998)
Εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών των σχολείων Π.Ε. Δημοσίων και Ιδιωτικών Υ.Α. Γ1/196/399/16-1-1992 (ΦΕΚ 304/Β΄/1992)
Περί ασφάλειας σχολικών μεταφορών Υ.Α. 8731/687/08/22-02-2008 (ΦΕΚ 770/Β΄/2008)
Φ.9/48/12042/Γ1/3-2-2009
Φ.23/11614/2014
Μετακινήσεις μαθητών και εκπ/κών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Υ.Α. 107632/Γ7/2-10-2003 (ΦΕΚ 1477/Β΄/2003)
Υ.Α. 25198/Γ7/21-2-2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ7/126807/14-11-2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4115/Γ7/16-1-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15170/Γ7/11-2-2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17485/Γ7/17-2-2004
Μετακινήσεις  εκπ/κών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων 132654/Ι/21-10-2010

Φ.3950/30-3-2016 (νέο)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Π.Δ\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΚΑ2_υπόδειγμα 1.doc (νέο)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Π.Δ\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ΑΙΤΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΚΑ1_υπόδειγμα 2.doc (νέο)
Περί τήρησης ωραρίου και μετακινήσεων μαθητών Φ.2.2/ΚΠ/9575/26-11-2013
Αρμοδιότητα παροχής έγκρισης σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Ν.3852/2010 αρ.186 κεφ. Η΄ εδαφ. 7 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
Φ.12/289/84060/Γ1/29-5-2014
Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Π/θμια Εκπ/ση Φ.12-56-5440-Δ1-15.1.2016.pdf
Επισκέψεις στη Βουλή Υ.Α. 36590/Γ2/30-03-2010 (ΦΕΚ 428/Β΄/2010)
Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β΄/2011)
Φ.14/2236/170434/Δ1/26-10-2015
Επικοινωνία

Αρμόδιος Υπάλληλος
Δουληγέρη Ευαγγελία
 Ισόγειο

Τραυλαντώνη 2-

Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50282

 

2631027315

 

dioikitiko@dipe.ait.sch.gr