ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                        Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:

                             Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:

              1.   Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η
                      ημερομηνία κτήσης
             2.     Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
             3.      Aναλυτική βαθμολογία
                
Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού επιπροσθέτως:
             1.     Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ
             2.     Μετάφραση επικυρωμένη του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας
                                             Για τους Διδακτορικούς τίτλους:
             1.    Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
             2.    Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
             3.     Τα ονόματα της τριμελoύς επιτροπή
ς
          Αν πρόκειται για το Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού
             απαιτείται  επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς
             και βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1 ΔΙΔΑΔ/Φ.31.27/1440
/10546/24-12-2012
Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
2 ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21
/1110/4597/9-4-2012
Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΔΑΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διευκρινίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα απόφασης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος, την ημερομηνία στοιχειοθέτησης του δικαιώματος μείωσης του απαιτούμενου χρόνου βαθμολογικής/μισθολογικής εξέλιξης, την αναγνώριση προϋπηρεσίας και άλλα
3 Γνωμοδότηση 605/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το αν οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών θεμελιώνουν το δικαίωμα για το βαθμολογικό προβάδισμα των δύο (2) και έξι (6) ετών αντίστοιχα, που προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011, από τον χρόνο απόκτησης του τίτλου, ή από το χρόνο ελέγχου της συνάφειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως και αν υπάρχει διαφοροποίηση για τους ξενόγλωσσους τίτλους, δεδομένου ότι αυτοί κατατίθενται επιπροσθέτως για αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ.
4 5 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011.»
5 αρ. 15/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προϋποθέσεις αναγνώρισης του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος ως συναφούς με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου

Επικοινωνία

Υπεύθυνοι Υπάλληλοι
Καραγιάννη Ήλια
Χαντζανδρέου Μαρία
3ος όροφος

Τραυλαντώνη 2- Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

26310 50272

 

2631050270

 

2631022407

 

pispe@dipe.ait.sch.gr