ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                          Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά          Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327/2015(ΦΕΚ 50/14-5-2015) Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,…….
2 Ν.2683/1999(ΦΕΚ 19/9-2-1999/Α) Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ. Δ και άλλες διατάξεις
3 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ26/9-2-2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ. Δ και άλλες διατάξεις
4 ΦΕΚ 750/27-8-1997 Σύσταση οργανικών θέσεων Δασκάλων από 6/θ και πάνω
5 Ν.2413/1996(ΦΕΚ 124/17-6-1996) Η ελληνική παιδεία  στο εξωτερικό ,η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
6 Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127)-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Π.Δ. 69/2016 - Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
7 Ν.4386( ΦΕΚ. 83/Α/2016) Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ανάρτηση 23/03/2017)
8 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/30-05-2017 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου σε θέματα εκπαίδευσης.(ανάρτηση 31/05/2017)
9 Ν.4547/2018( ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018) Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ανάρτηση 29/09/2018)
10 Αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 /26-09-2018(ΦΕΚ 4412/ Β΄) για να αναζητήσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων(ανάρτηση 11/11/2018)
11 Αριθμ. Φ.353.1/21/159794/Ε3/26-09-2018(ΦΕΚ 4412/ Β΄) για να αναζητήσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων. (ανάρτηση 11/11/2018)
12 Φ.361.22/39/159796/Ε3 /26-09-2018(ΦΕΚ 4412/ Β΄) για να αναζητήσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ανάρτηση 11/11/2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 
1 68022/ΙΒ/18-6-2012 ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Επίδομα θέσης ευθύνης
2 Φ.361.22/25101/Δ1/25-2-2013 ΥΠ.Π.Θ.ΠΟ.Α Επίδομα θέσης ευθύνης
3 Έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ 2003 Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της αμοιβής εκπαιδευτικών των ολοήμερων Δ.Σ
4 Έγγραφο ΥΠ.Π.Θ.ΠΟ.Α 2013 Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ (2009) Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα
6

2/37008/0022/19-04-2004 Γ.Λ.Κ.

Επίδομα θέσης ευθύνης
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1 Ν.4057/2012(ΦΕΚ 54/14-3-2012) Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
2 Π.Δ 47/2006(ΦΕΚ 28/2-3-2006) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3 ΕΠ410/17-12-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ Υποχρεωτική συμμετοχή και διατύπωση γνώμης μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων
4 ΕΠ271/2-6-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ Πειθαρχική διαδικασία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ
1 Φ.361.1/412/123280/Δ1/4-10-2010 ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Διάθεση Εκπαιδευτικών
2 αρθ.16 περ.γ του Ν.1566/85 Αποσπάσεις
3 Π.Δ 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997) Τροποποίηση του Π.Δ 50/96 μεταθέσεις και τοποθετήσεις
4 Π.Δ 39/1998 (ΦΕΚ 43/9-3-1998) Τροποποίηση του Π.Δ 50/96 μεταθέσεις και τοποθετήσεις
5 Έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ 2002 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ
6 Έγγραφο ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ 2010(2) Τοποθετήσεις νεοδιόριστων
7 Έγγραφο ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ 2010 Τοποθετήσεις νεοδιόριστων
8 59951/Δ1/26-5-2010 ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ      Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των υπεραριθμιών
9 Π.Δ 50/1996(ΦΕΚ45/8-3-1996) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
10 αρθ.8 παρ 8 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών …..επιμόρφωση 
ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1 ΦΕΚ 1659/26-7-2011/Β Ωράριο Δημοσίων Υπαλλήλων
2 ΥΠ.Π.Θ.ΠΟ.Α Ωράριο εργασίας στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
1 ΦΕΚ 465/17-4-2003 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων…..
2 Ν.3194/2003(ΦΕΚ267/20-11-2003) Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις
3 Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/6-9-2004) Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων…..
4 ΦΕΚ 1030/21-7-2005 Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων….. ΕΕΠ και ΕΒΠ