ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

    Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία        Οικονομικά      Σχολικές ΔραστηριότητεςΝομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Διδασκαλία στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 

 

 


Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΦΕΚ 4412  (04/11/2019)
Νόμος 4537 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης Α/θμιας Β/θμιας  (04/11/2019)
Άρθρο 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018) (31/01/2018)
Πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης  (04/01/2018)
Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-18 (31/08/2017)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών .(02/08/2017)
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο (20/09/2016)
Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημέρωση και οδηγίες  για
τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
(02/09/2016)
Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων
Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017
(NEO)
Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα τμήματα Δημοτικού & Νηπιαγωγείου (NEO)
ΝΟΜΟΣ 1566/1985 (ΦΕΚ 167_Τ. Α΄_ 30-9-1985).
ΝΟΜΟΣ 1566/1985 (Με τροποποιήσεις).
Διορισμοί – Ωράριο, Ν. 2517, ΦΕΚ160/1997 (Άρθρο 9 )
Ολοήμερα-Διορισμοί ΑΣΕΠ-Αξιολόγηση, Ν. 2525, ΦΕΚ 188/1997
Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΚ & άλλες διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση (Ν. 3027/ΦΕΚ152/2002)
Προϋπηρεσία αναπλ.-ωρομισθ., αιτήσεις παραίτησης εκπ/κών, διορισμοί εκπ/κών με προϋπηρεσία, προσθήκη δικαιολογητικών εγγραφής στο Δημ. σχολείο. (Ν. 3687/2008, ΦΕΚ159/1-8-2008.)
Οργάνωση – λειτουργία σχολείων ( ΠΔ 200-201) ΦΕΚ 161/1998)
Διαβιβαστικό έγγραφο των Π.Δ. 200-201 (Φ.3/716/Γ1/825/27-7-98/Υ.Π.Ε.Π.Θ)
Τροποποιητική Κ.Υ.Α. αύξησης αναλογίας μαθητή/νηπίου ανά δάσκαλο/νηπιαγωγό (Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ., ΦΕΚ2451/Β΄/1-10-2013)
Αναλογία μαθητών – νηπίων ανά δάσκαλο – νηπιαγωγό (ΦΕΚ1507/Β΄/2006)
Αλλαγή Βιβλίου Μητρώου και Προόδου και αλφαβητικού ευρετηρίου (Φ.6/257/57900/19-5-2010/ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.)
Εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων Ιθαγένεια, Υπηκοότητα, Εθνικότητα  (Φ.82215/18303/9-7-2013/ Υπ. Εσωτερικών)
Απώλεια τίτλων – απολυτηρίων
Αντιστοιχία τίτλων αλλοδαπής (Φ.815.4/764/149034/Ζ1/8-12-2008)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας μετά από πιστοποίηση 6ετούς επιτυχούς παρακολούθησης σε ελληνικό σχολείο. (86399/Γ2/16-7-2010/ΥΠ.ΠΔ.Β.Μ.Θ.)
Επιμέλεια μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση, (Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010)
Διακίνηση υλικού (ανακοινώσεις, προσκλήσεις) από ιδιώτες – φορείς.
Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, (73444/6-7-2007/ΥΠΕΠΘ).
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου (Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010)
Μεταφορά σχολικής τσάντας (Φ.7/531/129567/15-10-2010/Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ)
Εφημερίες – Επιτήρηση μαθητών – νηπίων (Νομοθεσία)
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων σε Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς (Υ.Α. Φ.12/1051/81685/Γ1/20-7-2007)
Προγράμματα ένταξης Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα. (2009)
Εκκαθάριση αρχείων Δημοσίων Υπηρεσιών ( Π.Δ. 162/1979 & Π.Δ. 87/1981)
Καθηκοντολόγιο – Αρμοδιότητες ΦΕΚ 1340/2002
Ρύθμιση Θεμάτων εκπ/κών, Νόμος 1824 ( ΦΕΚ 296_Α΄_1988).
Ρυθμίσεις Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις (Ν.3194_ΦΕΚ 267/2003)
Ρυθμίσεις Θεμάτων όλων των Εκπαιδευτικών Βαθμίδων (Ν.3255 ΦΕΚ 138/2004)
Oργάνωση υπηρ. Α/θμιας- αξιολόγηση-επιμόρφωση (Ν. 2986, ΦΕΚ  24/2002)
Ένταξη Σχολ. Δραστηριοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση (Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992/ ΦΕΚ 577 τ. Β΄/1992)
Προγράμματα Σχολ. Δραστηριοτήτων (Θεσμός, Περιεχόμενο, Υλοποίηση – Υ.Α. Γ2/486/28-8-1992/ΦΕΚ 629 τ. Β΄/1992)
Ευέλικτη Ζώνη (ΦΕΚ 917 Τ΄Β΄/2001)
Τροποποίηση ΦΕΚ 917/2001 για Ευέλικτη Ζώνη (ΦΕΚ 957/Τ΄Β΄ 2002)
Γενίκευση Ευέλικτης Ζώνης (ΦΕΚ.1280/Τ. Β΄/2005/-ΥΑ.Φ.12.1/545/8512/Γ1/31-8-2005)
Ενισχυτική διδασκαλία (Π.Δ. 462/ΦΕΚ 171/Τ. Α΄/11-11-1991)
Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολείων (Ν.682/77, ΦΕΚ 244/Τ.Α΄/ 1977)
Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Διοίκησης Εκπαίδευσης (αντικαταστάσεις άρθρων Ν. 3467 επιλογής στελεχών) – Καθαριστριών Σχολείων – Νηπιαγωγείων σε παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς (Ν.3577 ΦΕΚ130/2007)