ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                 Αρχική                               

   

Οδηγίες για άδειες
 

Οδηγίες για άδειες μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π.,  Ε.Β.Π..

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210/2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση

 Άδεια  άνευ αποδοχών-Υγειονομική Περίθαλψη

Γνωστοποίηση διατάξεων

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
1 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΜΟΝΙΜΟΙ
2 AITHΣΗ ΒΘΜΙΑ ΥΓ.ΕΠ.
3 ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ
4 ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ
5 ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΜΟΝΙΜΟΙ
6 ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΙΜΟΙ
7 ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΜΟΝΙΜΟΙ
8 ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ-ΜΟΝΙΜΟΙ
9 ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΟΝΙΜΟΙ
10 ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-ΜΟΝΙΜΟΙ
11 ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΙ
12 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
13 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
14 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΜΟΝΙΜΟΙ
15 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
16 ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΙ
17 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ
18 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΜΟΝΙΜΟΙ
19 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ-ΜΟΝΙΜΟΙ
20 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΙ
21 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΙ
22 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
2 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
3 ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
4 ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
5 ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
6 ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
7 ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
8 ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
9 ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
10 ΑΔΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
11 ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
12 ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
13 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
14 ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
15 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
16 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ - 5/5/2014 , ΑΔΑ : ΒΙΦΓ9 - 4ΘΑ)
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ
1 Κανονική Άδεια Άρθρο 48 του ΥΚ 1. Έντυπο κανονικής άδειας
       
2 Ειδικές άδειες : γάμου, Άρθρο 50 του ΥΚ 2. Έντυπο για ειδικές άδειες
πένθους, εκλογική, δίκης, 
νοσήματος, αναπηρίας 
       
3 Άδεια για γέννηση τέκνου Άρθρο 50 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε με τοάρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3801/2009 3. Έντυπο άδειας για γέννηση τέκνου 
       
4 Άδεια αιμοδοσίας Άρθρο 50 παρ. 5 του ΥΚ 4. Έντυπο άδειας αιμοδοσίας
 
       
5 Άδειες μητρότητας: Άρθρο 52 του ΥΚ όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του 3801/2009 5. Έντυπο άδειας κύησης
κύησης 6. Έντυπο άδειας λοχείας
λοχείας 7. Έντυπο άδειας κυοφορίας
κυοφορίας
       
6 Άδειες διευκόλυνσης Άρθρο 53 του ΥΚ  
εννεάμηνη και άρθρο 50 του 4075/2012   8. Έντυπο εννεάμηνης
ανατροφής-δίδυμης   και ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561 9. Έντυπο ανατροφής δίδυμης κύησης
τρίμηνη 10. Έντυπο τρίμηνης ανατρ.
άνευ αποδοχών για  11. Έντυπο άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
ανατροφή τέκνου 12. Έντυπο γονικής άδειας
παρακολούθησης σχολικής
επίδοσης τέκνων
       
7 Αναρρωτική άδεια Άρθρα 54, 55, 56 του ΥΚ, όπως  13. Έντυπο αναρρωτικής άδειας
αντικαταστάθηκαν από τον 4210/2013/
ΦΕΚ 254Α' 14. Έντυπο άδειας επαπειλούμενης κύησης
 
       
8 Άδεια άνευ αποδοχών Άρθρο 16, περ. Ε' του Ν. 1566/85  15. Έντυπο άδειας άνευ αποδοχών 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 51 και 53 
του ΥΚ
       
9 Άδεια εξετάσεων Άρθρο 60 του ΥΚ όπως 16. Έντυπο άδειας εξετάσεων
 αντικαταστάθηκε από το Ν. 4210/2013
       
10 Άδεια επιμορφωτικών λόγων Άρθρο 59 του ΥΚ 17. Έντυπο άδειας επιμορφωτικών λόγων
       
11 Συνδικαλιστική άδεια Άρθρα 17 και 18 του Ν. 1264/1982 18. Έντυπο συνδικαλιστικής άδειας

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 2023-2024

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ
1 Κανονική Άδεια Άρθρο 20 παρ. 8 του ΠΔ 410/1988 19. Έντυπο κανονικής άδειας
       
2 Ειδικές άδειες: γάμου,πένθους, Εθνικές συλλογικές συμβάσεις  20. Έντυπο για ειδικές άδειες
εκλογική, γέννησης τέκνου, εργασίας ετών 2000-2003 και άρθρο 
αιμοδοσίας, μεταγγίσεων  21 του ΠΔ 410/1988
αίματος  
       
3 Αναρρωτικές άδειες Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα 21. Έντυπο αναρρωτικής άδειας
       
4 Άδειες μητρότητας: Άρθρο 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112 τ.Α', 22. Έντυπο άδειας κύησης
κύησης όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του 
λοχείας Ν. 2874/2000, ΦΕΚ 286, τ Α' 23. Έντυπο άδειας λοχείας
       
5 Άδεια άνευ αποδοχών για Άρθρο 50 του Ν. 4075/2012 24. Έντυπο άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
ανατροφή τέκνου
       
6 Παρακολούθησης  Άρθρο 9 του Ν. 1483/1984, 25. Έντυπο γονικής άδειας
σχολικής επίδοσης τέκνων άρθρο 6 του ΠΔ 193/1988
       
7 Άδεια εξετάσεων Άρθρο 26 του ΠΔ 410/1988 26. Έντυπο άδειας εξετάσεων
       
8 Άδεια επιμορφωτικών λόγων Άρθρο 38, παρ 6 του 4351/2015 27. Έντυπο άδειας επιμορφωτικών λόγων


  Επικοινωνία

Αρμόδιος Υπάλληλος
Τίγκα Λαμπρινή
2ος όροφος

Τραυλαντώνη 2- Μεσολόγγι
Τ.Κ 30200

 

   26310 50277

adiesmon@dipe.ait.sch.gr