ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

                           Αρχική     Επικοινωνία           Νομοθεσία          Οικονομικά    Σχολικές Δραστηριότητες


Νομοθεσία

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

 

Άδειες

 

Εκδρομές

 

Παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι

 

Άδεια άσκησης έργου με αμοιβή

 

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 

Ωρολόγια προγράμματα

 

Ωράριο εκπαιδευτικών

 

Εγγραφές μαθητών

 

Ειδική Αγωγή-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Φοίτηση μαθητών

 

Σχολικές εορτές-Παραστάτες -Άδεια εισόδου σε σχολικούς χώρους

 

2η Ξένη Γλώσσα

 

Νομοθεσία για εκπαιδευτικούς

 
Ειδική ΑγωγήΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 Ν.3699/αρθ.8/παρ1α/2008 Παράταση φοίτησης σε ειδικά σχολεία
2 ΦΕΚ199/2-10-2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
3 183/31-10-20008 ΥΠ.Ε.Π.Θ Διευκρινίσεις πάνω στην Ειδική Αγωγή
4 παρ 4 του αρθ.39 του Ν.4115/2013 Τροποποίηση του Ν. 3699/2008
5 ΦΕΚ 325/12-2-2014 Καθηκοντολόγιο ΕΔΕΑΥ
6 ΦΕΚ 80/31-3-1981/Α Ειδική Αγωγή 
7 Π.Δ 603/1982 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής
8 ΦΕΚ 449/3-4-2007/Β Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τωνκλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες(ΣΜΕΑ) -Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των (ΚΔΑΥ) και ωράριο εργασίας του προσωπικού που
υπηρετεί σε αυτά
9 ΦΕΚ1503/8-11-2001 Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ
10 ΦΕΚ2105/Β/30-10-2007 Ελάχιστος αριθμός μαθητών  σε τάξεις Ειδικής Αγωγής
11 ΦΕΚ 1319/10-10-2002/Β Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης
12 Φ.3/527/89125/Γ1/3-9-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ Αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
13 153506/Γ6/3-12-2010 ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ Ενημέρωση για τους διαγνωστικούς, αξιολογικούς και υποστηρικτικούς φορείς του ν.3699/2008
14 Ν.4452/2017 (ΦΕΚ. 17/Α/15-02-2017) Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αριθμ.11 (ανάρτηση στις 23/03/2017)


Διαπολιτισμική εκπαίδευση-Τ.Υ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑ
1 ΦΕΚ 1789/28-9-1999 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
2 Φ.1/506/90851/Γ1/7-9-2004 Εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
3 94666/Γ1/31-8-20007 ΥΠ.Ε.Π.Θ Ανατύπωση βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα για το σχ. Έτος 2008-2009