ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας
 

               

 
 
 

 

Αρχείο Ανακοινώσεων
Ιούνιος 2020

29 Ιουνίου 2020  

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος
25 Ιουνίου 2020  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ  2019-20 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ)

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΕΕΠ: 8η/24-06-2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα την παρ.15,του αρθ.15, του  Π.Δ. 50/96, τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν σε  μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.
 Ως εκ τούτου τυχόν  αίτηση θεραπείας, που δεν αποτελεί ένσταση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέχρι 

Δευτέρα
 29-06-2020 και ώρα 12.00

19 Ιουνίου 2020  

Διαδικασία μεταθέσεων
(Oριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ)

17 Ιουνίου 2020  

Η εξυπηρέτηση του κοινού, από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/04-06-2020).
16 Ιουνίου 2020  

Μόρια μεταθέσεων
(Oριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Πίνακας μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ  Π.Ε Αιτ/νίας
 

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διαπιστώνουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους , μπορούν να υποβάλλουν σχετική αναφορά στο ΠΥΣΕΕΠ  (δια της Διεύθυνσης Π.Ε.Αιτ/νίας) έως τη Πέμπτη 18/06/2020 και ώρα 10:00π.μ στο email του ΠΥΣΠΕ : pispe@dipe.ait.sch.gr